Když přijde ke slovu kolaudace

Je dokončeno stavební dílo a je potřeba ho užívat. Stavba byla takového rozsahu, a charakteru, že k jejímu povolení bylo nutné vydání stavebního povolení a nyní po svém dokončení tudíž vyžaduje vydání kolaudačního rozhodnutí.

Vydání kolaudačního rozhodnutí stavby znamená, že po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je možno stavbu užívat k určenému účelu. Do té doby je případné užívání stavby nezákonné a je tedy u fyzické osoby přestupkem nebo u fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů či u právnické osoby správním deliktem.

Kolaudovat je třeba také povolené změny staveb, tzn. jejich přístavby, nástavby a stavební úpravy. Lze provést kolaudaci i u části stavby, schopné samostatného užívání.

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí je nejlépe podat před dokončením stavby v případě, že známe dobu jejího ukončení. Kolaudaci stavby provádí příslušný stavební úřad, který vydal stavební povolení.

Účastníkem kolaudačního řízení je vždy stavebník. Dalším účastníkem může být podle stavebního zákona budoucí uživatel, který také může podat návrh na kolaudaci stavby (současně musí předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby). Dodavatel stavby (zhotovitel) ani osoba, která vykonávala odborné vedení nebo odborný dozor dle podmínek stavebního povolení není účastníkem kolaudačního řízení.

Kolaudační řízení je zahájeno dnem podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby u příslušného stavebního úřadu.

Náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí:

- označení a místo stavby

- předpokládaný termín dokončení stavby

- termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a územního rozhodnutí

- doklad o souborném zpracování dokumentace geodetických prací staveb, u podzemních inženýrských sítí ještě před zakrytím

- geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí (nezpracovává se pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb)

- u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

- další doklady, pokud jsou předepsány zvláštními předpisy nebo si je stavební úřad vyžádal (například v podmínkách stavebního povolení). Jedná se např. o závazný posudek hygienika, závazný posudek orgánu veterinární péče, souhlas orgánu státní správy v odpadovém hospodářství, ochrany ovzduší, stanovisko Inspektorátu bezpečnosti práce, orgánu požární ochrany, památkové péče atd.

V rámci kolaudačního řízení musí být provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením. Stavební úřad pak sepíše protokol.

Náležitosti k ústnímu jednání:

- doklady o vytyčení stavby

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, zprávu o vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl prováděn (doklad o jakosti pitné vody, zkouška nepropustnosti žumpy, tlaková a topná zkouška ústředního topení, výchozí zpráva o revizi elektrických zařízení a hromosvodu, revizi plynových zařízení, zkouška těsnosti vodovodního potrubí atd.)

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, nebo při povolování změn stavby

- výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby

- další doklady stanovené stavebním povolením (doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků)

Kolaudační rozhodnutí nelze vydat v těchto případech:

- není-li zajištěno zdraví a bezpečnost osob a řádné a nerušené užívání stavby k danému účelu

- u staveb určených pro užívání veřejností není-li zabezpečeno užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

- není-li zajištěno vytápění stavby, připojení na rozvod vody, elektřiny, kanalizační řad apod., řešené v ověřené dokumentaci, zejména u bytových
a občanských staveb

- není-li zajištěn bezpečný a plynulý provoz výtahů podle ověřené dokumentace

- není-li zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stavbě

- nejsou-li splněny podmínky stavebního povolení na nezbytnou komplexnost výstavby a na vyloučení negativních účinků stavby na okolí, popř. jejich omezení na přípustnou míru

- nejsou-li předloženy doklady o vyhovujících výsledcích předepsaných zkoušek

Kolaudační rozhodnutí obsahuje označení stavby, vymezení účelu užívání stavby a podmínky pro užívání stavby. Nabývá právní moci šestnáctý den po jeho doručení poslednímu účastníku řízení, pokud žádný z nich nepodal odvolání. Lhůta pro podání odvolání k vydanému rozhodnutí je 15 dnů od doručení.

U novostavby je potřeba ještě požádat obec o přidělení popisného čísla (evidenčního čísla). K žádosti musí přiložit kolaudační rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci a geometrický plán.
(RD)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP