Chcete stavět, opravovat, přestavovat? - 3. část Nechcete mít problémy se zákony?

V minulých dvou číslech našeho časopisu jsme vás seznámili se základní pojmy Stavebního zákona a začali jsme vysvětlovat co kdy jak zařizovat. Dnes budeme pokračovat:

Skončili jsme u obsahu žádosti o stavební povolení, ale k žádosti se přikládají ještě další doklady, projektová dokumentace atd.

Doklady, přikládané k žádosti o stavební povolení jsou:
-doklad o vlastnictví pozemku, na němž se má stavba postavit, nebo doklad o vlastnictví stavby, která se má přestavovat (v případě, že nejste vlastníkem pozemku nebo stavby, přikládá se doklad o „jiném“ právu k pozemku nebo stavbě, které vás opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést přestavbu stávající stavby – je to např. smlouva o věcném břemeni k pozemku, nájemní smlouva k objektu aj. – se zněním smlouvy vám nejlépe poradí advokát)

- doklady o předem vedených jednáních s účastníky stavebního řízení (to jsou rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení aj., vyžadovaná jinými předpisy - hygienické, požární, památkové ochrany, energetiky, životního prostředí apod.)

- budete-li stavbu provádět svépomocí, musíte přiložit i písemné prohlášení osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby. Odborný dozor nad prováděním některých jednoduchých staveb (staveb pro individuální rekreaci; přízemní nepodsklepené stavby do 300 m2, rozpětí nosných konstrukcí do 9 m a výšky do 15 m; přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci), drobných staveb, změn těchto staveb a udržovacích prací může vykonávat pouze ten, kdo má odborné vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a alespoň 3 roky praxe v oboru. Na ostatní jednoduché stavby a jejich změny musí mít osoba odbornou způsobilost (autorizaci).

- projektová dokumentace stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních (pokud není stavební úřad v obci nebo městě místa stavby, musíte přiložit jeden projekt navíc, tedy celkem tři výtisky). Když stavební úřad stavbu povolí, projekt orazítkuje a pak si jeden projekt ponechá, jeden předá vám a případný třetí odešle na Obecní nebo Městský úřad v místě stavby.

Projektová dokumentace stavby (projekt), předkládaný ke stavebnímu řízení, musí obsahovat:
- souhrnnou zprávu s údaji o stavbě a s informacemi o výsledcích provedených průzkumů a měření (geologický, radonový, statický aj.). Ze zprávy musí být dostatečně zřejmé:.
navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby a jejích konstrukčních částí, použití stavebních materiálů, dodržení stavebních předpisů apod.
- požárně bezpečnostní řešení stavby .
nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), zneškodňování odpadů a řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení (kanalizace, voda, plyn, elektro, telefon apod.).
- údaje o nadzemních a podzemních stavbách na stavebním pozemku (včetně sítí technického vybavení - elektro, vodovod, kanalizace, plyn aj.) a sousedních pozemcích a údaje o stávajících ochranných pásmech (komunikací, sítí technického vybavení, vodoteče, lesa, kulturních památek aj.).
- u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení, o koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy a ploch pro obsluhu, údržbu a opravy, popřípadě nároky na zkušební provoz po dokončení stavby.
- údaje o dodržení podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném území.
- údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy (hygienické, památkové ochrany, energetiky, životního prostředí aj.). uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření.
- údaje o splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy (hygiena, hasiči, životní prostředí, doprava, památková ochrana aj.).
- způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz
- celkovou situaci stavby v měřítku zpravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí (včetně sousedních pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních sítí technického vybavení) a návrh přípojek na inženýrské sítě, vytyčovací výkresy, popřípadě další výkresy podle charakteru a složitosti stavby včetně ochranných pásem

- stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav (především půdorysy, řezy, pohledy - v měřítku zpravidla 1:100 - obsahující jednotlivé druhy konstrukcí a částí stavby (např. základy, nosné konstrukce, schodiště, střešní konstrukce, komíny), polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací (zdravotně-technické včetně požárního vodovodu, silnoproudé, slaboproudé, plynovodní, teplovodní atd.), technická zařízení (kotelny, výtahy apod.), úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní ochrany, požární bezpečnosti a z hlediska užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. U staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením stavební výkresy obsahující prostorové umístění strojů a zařízení včetně řešení vnitřních komunikací

- návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby.

Celková situace stavby a hlavní stavební výkresy (zejména půdorysy, řezy, uliční průčelí) musí být v provedení zajišťujícím stálost tisku (to je, že nesmí ztratit čitelnost působením slunečního záření - vyrudnout)
U jednoduchých staveb a dočasných staveb zařízení staveniště může být po projednání se stavebním úřadem v jednotlivých případech rozsah a obsah projektové dokumentace přiměřeně omezen.
Projekt stavby vám vypracuje projektant (s autorizací pro příslušný druh stavby
- Pozemní stavby, Vodohospodářské stavby, Dopravní stavby aj.). Kde takovéhoto odborníka najít vám poradí každý Stavební úřad, případně každá pobočka České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (v každém krajském městě).
Tohle všechno má obsahovat žádost o stavební povolení a projektová dokumentace staveb. A jak probíhá stavební řízení a jak získáte stavební povolení?
To je na další delší povídání.

Takže zase příště...
A protože tyto naše informace nemohou být plně vyčerpávající a protože každá stavba je jedinečný originál, může se vyskytnout řada nejasností a pochybností. Naše rady berte jako své seznámení a základní orientaci ve Stavebních předpisech. Vždy vám doporučujeme poradit se u odborníků na svém Obecním úřadě nebo přímo na Stavebním úřadě.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP