Biologické zemní filtrace nové generace

Celá řada domácností a objektů občanské vybavenosti vybudovaných v nedávné minulosti byla nucena pro čištění odpadních vod budovat vícekomorové septiky. Byl to v té době nejschůdnější způsob, jak zajistit zachycení fekálních látek.

Septik, pokud je správně konstrukčně řešený, dokáže zachytit až 40% těchto škodlivin a podstatně redukuje v procesu anaerobního rozkladu (vyhnívání) nerozpustné látky.

Předností septiku je jeho stabilní funkčnost, i když se o něj v průběhu roku nijak nestaráme. Po roce stačí vyvést nahromaděné kaly a procesy septiku se samovolně obnoví.

Pokud za tento septik instalujeme druhý stupeň filtrace - zemní filtr - docílíme limitů daných zákonem pro vypouštěné odpadní vody.

 

Dosavadní zemní filtr – je nádoba, kde pomocí štěrkové náplně a konstrukčně řešených rozvodů odpadní vody gravitačním průchodem těchto vod dojde k jejich očištění. Je však nutno použít štěrk o zrnitosti 2 až 6 mm a potřebná plocha na 1 obyvatele (EO) je 2 až 3 m2. Vrstva štěrku musí být min 0,7 m. Celou tuto konstrukci musíme uložit do nezámrzné hloubky, což je 0,8 m. Pro běžnou domácnost 4 osob toto řešení představuje zabudovat do celkové hloubky cca 1,5 – 2 m vanu o ploše 12 m2. Hlavní nevýhodou je, že filtr se po nějaké době zanese a je nutno měnit filtrační náplň.

Pořizovací náklady na toto zařízení představují:

-         Zemní filtr 22  až 28 tis. Kč.

-         Filtrační praný štěrk 7 – 8 tis. Kč

-         Výkopové práce a terénní úpravy cca 10 tis. Kč

 -         Odměna za práci cca 10 tis. Kč

Celkem cca 56 tis. Kč

Opakované náklady zpravidla po 5 letech mohou být až 25 tis Kč při současných cenách.

  

Dlouhodobě jsem se zabýval vývojem aktivního filtru vhodného k použití jako druhý stupeň čištění odpadních vod s použitím právě za septikem. Domnívám se, že mohu dnes představit zařízení, které je spolehlivě funkční, relativně malých rozměrů a s vynikající účinností. Zařízení jsem pracovně nazval biologický zemní filtr nové generace. 

Biologický zemní filtr nové generace 

Biologický zemní filtr slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod. Umísťuje se za septik na jeho výtoku. Svou účinností plně nahradí dosud užívané pískové filtry. Vestavěnou filtrační technologií předčí pískové filtry co do prostorových nároků, životností filtrační náplně, její snadnou údržbou i podstatně nižšími pořizovacími náklady. Filtr lze použít i za čističky odpadních vod v místech se zvýšenými nároky na čistotu odpadních vod jako jsou v případě CHKO, přírodních biotopů s chráněnou florou a faunou, v místech jímání pitných vod apod.

Dosahované výsledky účinnosti byly ověřeny rozbory v akreditovaných laboratořích.

 

Dosažené výsledky instalace filtru za septik

 

BSK5  22 mg/l                Přípustný limit      30 – 50 mg/l

CHSK Cr  108 mg/l         Přípustný limit  110 – 170 mg/l

 NL   45 mg/l                Přípustný limit    40 – 60 mg/l

  

Dosažené výsledky instalace filtru za ČOV

 

BSK5 - < 3.0  mg/l                CHSK Cr  - 34 mg/l                   NL – 2 mg/l

Cena filtru pro 4 EO je 33 290 Kč bez DPH, výkopové práce a montáž cca 12 000 Kč. 

Charakter a činnost biologického zemního filtru 

Filtr je konstrukčně dvoukomorové zařízení. V první komoře jsou odpadní vody vedené ze septiku do filtru pomocí vzduchovacího kompresorku - aerací jsou zásobované kyslíkem potřebným pro rozvoj biomasy, která prakticky vodu očisťuje.

Charakter náplně druhé komory filtru je tvořen několika vrstvami TPPM matrací s různou průchodností, uloženými na sobě. Vzhledem k nátoku čištěné odpadní vody ode dna filtru k hornímu výtoku z filtru, jsou filtrační lože volena od spodní vrstvy s největší propustností až do horní vrstvy s nejmenší propustností. Horní jemná náplň působí jako fyzikální filtr se schopností zachytit i jemné částice kalů. V celé filtrační náplni převažují biologické procesy díky přisedlé biomase organizmů, jejichž růst je podporován přebytečným O2.

Vyčištěná voda má tzv. Beta-mezasorbční charakter, což je čistota vody zajištěná přirozenými procesy pomocí biomasy a přírodních samočisticích procesů.

 Provoz a údržba filtru      

Provoz má minimální spotřebu el. enrgie – pouze pro chod kompresorku - cca 1 kW/ den. Kontrola filtru trvá cca 15 min týdně. Roční kontrola cca 1,5 hod. Vyjmutí a opláchnutí filtračních matrací, zpětné uložení, odsátí kalových sedimentů zpět do septiku.

 Životnost filtračních matrací 

Těleso filtru je vyrobeno se svařovaných polypropylenových desek. Filtrační matrace jsou vyráběné z vytlačovaných polypropylenových vláken různého průměru za tepla částečně slisovaných. Životnost těchto komponentů je takřka neomezená.

 Použití filtru.

Jak již bylo uvedeno, biologický zemní filtr nové generace lze instalovat jak za septik  - tříkomorový, tak i za ČOV. Lze jej s úspěchem aplikovat k čištění vod ve větších zahradních jezírcích  nebo rybochovných zařízeních.

Výrobní dokumentace je zpracována pro velikostní řadu  do 50 EO.

                                                                                              Jiří Vašenda

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP